ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

การขับเคลื่อนจริยธรรม เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน พ.ศ.2567

1.การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

2.การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

3.การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม