ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

การจัดทำฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
(Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government Projects under National Strategy)

การจัดทำฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ของ เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งานกิจการสภา

ระบบงานบริหารงานบุคคล

แผนอัตรากำลัง

คู่มือประชาชน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

งานตรวจสอบภายใน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี2566