ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

กิจกรรมการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การสนับสนุนทรายกำจัดลูกน้ำ และการฉีดพ่นหมอกควัน ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งเสี้ยน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การสนับสนุนทรายกำจัดลูกน้ำ และการฉีดพ่นหมอกควัน ดำเนินการในพื้นที่ ม.1 บ้านท่าน้ำตื้น ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกท่านมา ณ โอกาสนี้