ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานมีรากฐานที่สำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริหารสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน

ทั้งนี้พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนทุกคน ไม่รับ-ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563