ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ควบคุมภายใน (internal control)