ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

🌼🌼🌼พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน กล่าวว่า เป็มที่น่าภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลมาตรฐานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ระดับดีมาก เกรดA 1 ใน 17 แห่ง ในจำนวน 122 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี จากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และในโอกาสเดียวกันนี้ นางวิไล บุญประเสริฐโพธิ์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เข้ารับโล่รางวัลผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี 2566 จาก นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

🌸🌸🌸เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยที่ดีงาม จึงได้จัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทย อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ส่งเสริมให้บุตรหลานเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและครอบครัว เสริมสร้างความรัก ความกตัญญู และความอบอุ่นในครอบครัว โดยการจัดทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชน และองค์กรต่าง ๆในท้องถิ่น

🌻🌻🌻สำหรับกิจกรรมภายในงานทั้ง การฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระมหาบุญช่วย การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การสรงน้ำพระ อัญเชิญพระพุทธรูป รูปเหมือนหลวงปู่เอื้อน วัดท่าน้ำตื้น ให้ประชาชนได้สรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่คู่กับชาวตำบลแก่งเสี้ยนสืบไป