ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดกาญจนบุรี ใสสะอาด 2567” และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัล ทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gife Policy)

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริตและโปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดี