ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง บก.06

โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มชนิดขุ่นผง และคลอรีนผงชนิด 65%)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567