ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01)

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างงานทาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสามชาย พัฒนมาศ หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งเสี้ยน