ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01)

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขนมจีน หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งเสี้ยน