ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01)

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างงานทาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้าม ป.มะขามคู่รีสอร์ท หมู่ที่ 8