ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่องสร้าง (แบบ บก. 01)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)/โครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9