ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01)แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร(ปร.5(ก))และแบบแสดงรายการ ปริมาณราคาค่าวัสดุและแรงงาน ปร.4 โครงการปรับปรุงอาคารส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำโรงเรียนท่าเพนียดกุญชร หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี