ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณซอยอี๊ดกบทอด หมู่ที่3 ตำบลแก่งเสี้ยน