ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการอาคารห้องประชุม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน