ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ติดตามการใช้ถังขยะเปียก โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ติดตามการใช้ถังขยะเปียก ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียกเป็นไปอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง เป็นวิถีของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์