ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศนโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เป็นหน่วยงานที่มีส่วนก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ จึงต้องมีส่วนรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ดังนี้