ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

🥰🥰🥰 สร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

😘😘😘เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบหรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป

#nogiftpolicy2024

#ITA2024