ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม