ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

กรณีจะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของ บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านลาดทอง ตำบลแก่งเสี้ยน รายละอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

บุคคลใดจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2566

สอบถามเพิ่มเติมที่ 034-511305-3