ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 (กรณีย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่)