ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการในหมู่บ้าน กรณีเจ้าของสัตว์ไม่สะดวกรับบริการตามแผนดังกล่าว สามารถขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ณ เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ในวันและเวลาราชการ ***หมายเหตุ ให้เตรียมกระติกน้ำแข็งแบบทึบแสงมาใส่วัคซีนด้วย เพื่อคงคุณภาพของวัคซีน

งานสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน 034-520138