ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน( IIT)

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน( IIT)

เพื่อร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567