ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายสมโภชน์ นุ่มวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน