ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้น อาจแบ่งได้เป็น

๒ ส่วน. ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตน ให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคน ในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมือง. จึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่าย ตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

#พระบรมราโชวาท

#วันข้าราชการพลเรือน

#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข