ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2566 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งเสี้ยน