ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งเสี้ยน