ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน