ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ขอบเขตงานที่จะจ้าง TOR แบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด