ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ได้นำเทียนถวายวัด ได้แก่ วัดท่าพะเนียด วัดท่าน้ำตื้น และวัดเขาเทพนิมิต เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริม ทำนุบำรุงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน