ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมรณรงค์ให้ “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว”

แนวทางการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น อันจะนำไปสู่การให้สถาบันครอบครัวทำหน้าที่หล่อหลอมสมาชิกให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป.
โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์