ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ี https://itas.nacc.go.th/go/eit/c7zk6o หรือสแกน QR CODE ที่ปรากฏในแผ่นประชาสัมพันธ์ด้านล่าง

เมื่อท่านเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเองและรับรหัส OTP ก่อนทำแบบสำรวจ ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใดๆทั้งสิ้น และทางเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้