ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

แจ้งเรื่อง ร้องเรียน – ร้องทุกข์

>>>ขั้นตอนการแจ้งเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์

เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ของหน่วยงานให้แก่ประชาชน ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยการกรอกข้อมูลรายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์ม การขอรับบริการออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

1. ท่านสามารถเข้าไปที่ https://www.kaengsiankan.go.th มาที่หัวข้อ แจ้งเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ 

กรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์ม Google Form การขอแจ้งเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์

 3. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากมี * สีแดงที่หัวข้อใด แสดงว่าเป็นข้อมูลจำเป็นที่จะต้องกรอกให้ครบถ้วน

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้กด ส่ง

5. เจ้าหน้าที่ได้รับข้อความ และทำการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ผ่านระบบ Google Form  พร้อมกับดำเนินการปริ้นแบบขอ แจ้งเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์

6. เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางติดต่อ ตามที่ท่านระบุโดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป