ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ด้วยในวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนในฐานะหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความรู้ ความสามารถและได้รับความสุข สนุกสนานร่าเริง เพลิดเพลิน โดยในงานประกอบด้วยการแสดงบนเวทีของเด็กๆ เกมส์การละเล่น และซุ้มกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับของรางวัลมากมาย

จึงขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน ได้นำบุตรหลานของท่าน เข้าร่วมงานวันเด็กของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป