ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสฯ ประจำปี 2566 (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเห็ด และทำหมูเส้นฝอย)

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566

พ.ต.ท. บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสฯ ประจำปี 2566 (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเห็ด และทำหมูเส้นฝอย) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยมี นางสาวชยุฎา คนใจดี รองปลัดเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน และได้รับเกียรติวิทยากรโดย คุณอำไพ เสริมสำราญ และคุณกาญจนา ภัคพาณิชย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสฯ ประจำปี 2566 (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเห็ด และทำหมูเส้นฝอย) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้เข้าร่วมโครงการได้ทางเลือกในการประกอบอาชีพฯ อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ และผู้เข้าร่วมโครงการ มีการร่วมกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่นการแปรรูปวัตถุดิบจากพืช และสัตว์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่มีกิจกรรมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน ลดปัญหาความห่างเหินของคนในชุมชน