ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

โครงการแข่งขันกีฬา(ฟุตซอล 5 คน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “แก่งเสี้ยนคัพ” ครั้งที่ 2 พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา ห่างไกลยาเสพติด

วันนี้ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 พรรคเพื่อไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา(ฟุตซอล 5 คน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ นายจรันต์ ยิ่งภิญโญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิด โดยมี พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน กรรมการผู้ตัดสิน นักกีฬา ผู้ปกครอง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการเสริมสร้างศักยภาพ ให้เป็นคนเก่ง ดี มีคุณภาพ จึงกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬา มีระเบียบวินัย มีความสามัคคีกลมเกลียว ซึ่งเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเป็นเลิศ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ห่างไกลยาเสพติด

ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าน้ำตื้น หมู่ที่ 2 บ้านลาดทอง หมู่ที่ 3 บ้านท่าพะเนียด หมู่ที่ 8 บ้านท่าคอกวัว หมู่ที่ 9 บ้านหนองผักบุ้ง รวม 5 ทีม ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 26-27 ส.ค. 66 และ 2-3 ก.ย. 66 รวม 4 วัน โดยการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี มาทำหน้าที่กรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันอีกด้วย