ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

การบริหารความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน (หรือ 1 ปี)) สำหรับวันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

คำสั่งแต่งตั้งอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565