ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ข่าวกิจกรรม

1 2

ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุง และฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.2 บ้านลาดทอง และ ม.9 บ้านหนองผักบุ้ง

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุง และฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.2 บ้านลาดทอง และ ม.9 บ้านหนองผักบุ้ง

รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุง และฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.1 บ้านท่าน้ำตื้น

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุง และฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.1 บ้านท่าน้ำตื้น

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสฯ (กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น การทำน้ำพริกกากหมู และหมี่กรอบ)

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสฯ (กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น การทำน้ำพริกกากหมู และหมี่กรอบ)โดยพันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

โครงการจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน มอบหมายให้ นายวัฒนะ ปลาตะเพียนทอง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านแก่งเสี้ยน

วันเทศบาล 24 เมษายน 2567

วันที่ 24 เม.ย. 2567 พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมในพิธี โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตราหารเพล ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายนของทุกปี

“วันเทศบาล” ตรงกับวันที่ 24 เม.ย.ของทุกปี ตั้งขึ้นเพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับคนในชุมชนมากที่สุด ปี 2567 กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายพันธกิจสำคัญคือ “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที”

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 22 เมษายน 2567 ณ หอประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองกาญจนบุรี

พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยนายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2567

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2567 วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ การอนุมัติโครงการที่ของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

วันที่ 19 เมษายน 2567 พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำ นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ณ บ้านพักนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน นำโดย พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ได้จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

โดยได้รับเกียรติจาก นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ (สส.กอล์ฟ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กาญจนบุรี เขต1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ในเวลาต่อมามีกิจกรรมการละเล่นต่างๆและกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุ ได้รับเกียรติจาก นายจรันต์ ยิ่งภิญโญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ และกิจกรรมรำวงกลองยาว และรับประทานอาหารร่วมกัน

ร่วมยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ศิริพร เพ็ชรไพฑูรย์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ศิริพร เพ็ชรไพฑูรย์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น

รับรางวัล“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมความเข็มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2567”

ในวันนี้(5 เม.ย. 67) พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยนเข้ารับรางวัล“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมความเข็มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2567” จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องโอกาสงานวันผู้อายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัย ศูนย์รรวมใจของครอบครัว“

….โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โอกาสนี้คุณจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผูัเกี่ยวข้องมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

“ทั้งนี้เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เป็น 1 ในจำนวน 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัลดังกล่าว

โครงการบัณฑิตน้อยสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 🎓🎓🎓โครงการบัณฑิตน้อยสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2566

พิธีรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานพิธีรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 มีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยในครั้งนี้ จำนวน 13 คน โดย นางสาวสุภาวดี สุวรรณโชติ ครู คศ.2 กล่าวรายงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

วันท้องถิ่นไทย 2567

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมถวายราชสดุดีสำนึกและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชเจ้า เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ที่ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

เพื่อส่งเสริมให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะรีไซเคิลไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

กิจกรรมโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

วันที่ 12 มีนาคม 2567 พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ขอรถน้ำ 2 คันรถ เพื่อสนับสนุนชาวบ้านหมู่ 3 ตำบลแก่งเสี้ยน น้ำไว้ใช้บริโภคอุปโภค โดยการนำของ พ.ท.ปิยณัฐ บวรพงศ์โยธิน ผบ.กองพันทหารขนส่ง กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรโยค รุ่น 4

วันที่ 11 มีนาคม 2567 พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรโยค รุ่น 4 และร่วมให้การต้อนรับ ท่านรุ้งแรม วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ประธานในพิธี โอกาสนี้ พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมด้วย นางวิไล บุญประเสริฐโพธิ์ ประธานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน นำชมผลิตภัณฑ์ ของชมรมผู้สูงอายุบ้านแก่งเสี้ยน ซึ่งอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้เกียรติแจกผัดหมี่ชมพู ของชมรมผู้สูงอายุบ้านแก่งเสี้ยน แก่ผู้มาร่วมงานดังกล่าว

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สร้างวัฒนธรรม (no gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 6 มีนาคม 2567 พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนทุกคน ไม่รับ-ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

และกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้ ในทุกเทศกาล” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gitf Policy)

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานมีรากฐานที่สำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริหารสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงานในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน

ทั้งนี้พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนทุกคน ไม่รับ-ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

ต้อนรับ นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.

พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมด้วยกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับ นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเดินทางเข้าตรวจเยี่ยม พบปะ และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและคณะผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ทั้งนี้ ท่านนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงการทำงาน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาอำเภอเมืองกาญจนบุรีต่อไป

ติดตามการใช้ถังขยะเปียก โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ติดตามการใช้ถังขยะเปียก ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียกเป็นไปอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง เป็นวิถีของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

นำโดย พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายประพันธ์ เรืองบุญญา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัทเอกชน ห้างร้านต่าง ๆ พนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน เข้าร่วมโครงการ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น จับของขวัญมอบให้แก่เด็กๆ มอบทุนการศึกษา เกมส์ การแสดงต่าง ๆ เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

กิจกรรมสืบทอดภูมิปัญญาการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านแก่งเสี้ยนร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล ครั้งที่ 2/2566

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ จัดโครงการห้องน้ำปันสุข ลุกนั่งสบาย และมอบของใช้สำหรับผู้สูงอายุฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ จัดโครงการห้องน้ำปันสุข ลุกนั่งสบาย และมอบของใช้สำหรับผู้สูงอายุฯ

โดยมีร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของดังกล่าว เพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ตำบลต่างๆ

ในการนี้ เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดย พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน นายประพันธ์ เรืองบุญญา ปลัดเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมส่งมอบโถสุขภัณฑ์จำนวน 20 ชุด ให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อติดตั้งให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่อไป

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายสมโภชน์ นุ่มวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ประชุมคณะกรรมการ ศกร.ตำบลแก่งเสี้ยน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ศกร.ตำบลแก่งเสี้ยน

กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายฉกาจ อาสาสนา ปลัดอาวุโส(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วย พ.ต.ท. บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 (ร.9 พัน.1) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองกาญจนบุรีที่ 2 ประชาชนจิตอาสาตำบลแก่งเสี้ยนและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดท่าพะเนียดกุญชร หมู่ 3 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1 2