ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 3

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 (กรณีย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่)

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประมาณ พ.ศ.2568 ที่มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2

ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุง และฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.3 บ้านท่าพะเนียด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุง และฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.3 บ้านท่าพะเนียด

ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุง และฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกพื้นที่ ม.8 บ้านท่าคอกวัว

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุง และฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.8 บ้านท่าคอกวัว

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

“รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

#สำนักงานป.ป.ส.

ประกาศนโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เป็นหน่วยงานที่มีส่วนก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ จึงต้องมีส่วนรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ดังนี้

ประกาศการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมรณรงค์ให้ “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว”

แนวทางการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น อันจะนำไปสู่การให้สถาบันครอบครัวทำหน้าที่หล่อหลอมสมาชิกให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป.
โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 #อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 #อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

***สำหรับผู้ที่ประกอบกิจการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร

***สำหรับร้านอาหารที่สนใจเข้ารับการประเมินรับรองมาตรฐานเป็นร้าน SAN หรือ Clean Food Good Tast

✍️✍️✍️สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ได้ที่👇👇👇

LINE : ppimm077 หรือโทร.095-505-0571

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสฯ (กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น การทำน้ำพริกกากหมู และหมี่กรอบ)

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสฯ (กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น การทำน้ำพริกกากหมู และหมี่กรอบ)โดยพันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สถานการณ์การเผยแพร่ระบาด โควิด 19 หลังเทศกาลสงกรานต์ เน้นย้ำมาตรการป้องกัน และดูแลตัวเอง

โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน นำโดย พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ได้จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

โดยได้รับเกียรติจาก นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ (สส.กอล์ฟ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กาญจนบุรี เขต1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ในเวลาต่อมามีกิจกรรมการละเล่นต่างๆและกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุ ได้รับเกียรติจาก นายจรันต์ ยิ่งภิญโญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ และกิจกรรมรำวงกลองยาว และรับประทานอาหารร่วมกัน

ร่วมยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ศิริพร เพ็ชรไพฑูรย์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ศิริพร เพ็ชรไพฑูรย์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

รับรางวัล“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมความเข็มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2567”

ในวันนี้(5 เม.ย. 67) พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยนเข้ารับรางวัล“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมความเข็มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2567” จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องโอกาสงานวันผู้อายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัย ศูนย์รรวมใจของครอบครัว“

….โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โอกาสนี้คุณจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผูัเกี่ยวข้องมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

“ทั้งนี้เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เป็น 1 ในจำนวน 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัลดังกล่าว

โครงการบัณฑิตน้อยสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 🎓🎓🎓โครงการบัณฑิตน้อยสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2566

พิธีรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานพิธีรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 มีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยในครั้งนี้ จำนวน 13 คน โดย นางสาวสุภาวดี สุวรรณโชติ ครู คศ.2 กล่าวรายงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

โรคลมแดด (heat stroke)

🥵🥵🥵“ฮีทสโตรก” อันตรายถึงตาย อากาศร้อนต้องระวัง โรคลมแดด (heat stroke) อันตรายจากอากาศร้อน โรคที่เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป และร่างกายไม่สามารถขับความร้อนออกได้ ทำให้เกิดการสะสมอยู่ในร่างกาย ทั้งความร้อนที่ได้รับมาจากภายนอก และภายในที่ร่างกายสร้างขึ้นเอง ส่วนใหญ่มาคู่กันกับภาวะขาดน้ำ

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการในหมู่บ้าน กรณีเจ้าของสัตว์ไม่สะดวกรับบริการตามแผนดังกล่าว สามารถขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ณ เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ในวันและเวลาราชการ ***หมายเหตุ ให้เตรียมกระติกน้ำแข็งแบบทึบแสงมาใส่วัคซีนด้วย เพื่อคงคุณภาพของวัคซีน

งานสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน 034-520138

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้น อาจแบ่งได้เป็น

๒ ส่วน. ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตน ให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคน ในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมือง. จึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่าย ตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

#พระบรมราโชวาท

#วันข้าราชการพลเรือน

#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เรื่อง การแอบอ้างหลอกลวงประชาชนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ออกสำรวจรังวัดที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

วันท้องถิ่นไทย 2567

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมถวายราชสดุดีสำนึกและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชเจ้า เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ที่ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น

ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)

“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ชื่อย่อว่า “อถล.”มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Local Environment Volunteer” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “LEV”

บทบาทและหน้าที่ของ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

2) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล รวมทั้งรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

3) สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

4) เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น

5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.

เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ณ งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โทรศัพท์ 034-520138

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

เพื่อส่งเสริมให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะรีไซเคิลไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ อำเภอเมืองกาญจนบุรี ประจำปี 2567

กิจกรรมโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

วันที่ 12 มีนาคม 2567 พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ขอรถน้ำ 2 คันรถ เพื่อสนับสนุนชาวบ้านหมู่ 3 ตำบลแก่งเสี้ยน น้ำไว้ใช้บริโภคอุปโภค โดยการนำของ พ.ท.ปิยณัฐ บวรพงศ์โยธิน ผบ.กองพันทหารขนส่ง กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรโยค รุ่น 4

วันที่ 11 มีนาคม 2567 พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรโยค รุ่น 4 และร่วมให้การต้อนรับ ท่านรุ้งแรม วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ประธานในพิธี โอกาสนี้ พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมด้วย นางวิไล บุญประเสริฐโพธิ์ ประธานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน นำชมผลิตภัณฑ์ ของชมรมผู้สูงอายุบ้านแก่งเสี้ยน ซึ่งอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุให้เกียรติแจกผัดหมี่ชมพู ของชมรมผู้สูงอายุบ้านแก่งเสี้ยน แก่ผู้มาร่วมงานดังกล่าว

สร้างวัฒนธรรม (no gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 6 มีนาคม 2567 พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนทุกคน ไม่รับ-ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

และกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้ ในทุกเทศกาล” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gitf Policy)

1 2 3