ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานรายรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2567

รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2567

ประกาศรายงานรายรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567

ประกาศ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันายน 2566

ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567

รายงานรายรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ประกาศผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดทอง ประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.66)

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2566

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบมระมาณ พ.ศ.2566

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประกาศรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ประกาศรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม 2566-มีนาคม 2566)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประกาศรายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566

ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565- ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศรายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565

รายงานการเงิน ประจำปี 2566 เดือน พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ประกาศผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนตุลาคม2565

ประกาศรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565