ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

งานกิจการสภา

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมี นายสายพรหม มังกะโรทัย ประธานสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เปิดการประชุม , นายประพันธ์ เรืองบุญญา ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล , คณะผู้บริหาร นำโดย พ.ต.ท. บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ,รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกอง , และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ประกาศการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

การประชมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมี นายสายพรหม มังกะโรทัย ประธานสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เปิดการประชุม , นายประพันธ์ เรืองบุญญา ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล , คณะผู้บริหาร นำโดย พ.ต.ท. บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ,รองปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ, และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ประกาศ เรื่อง เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งเสี้ยน

ประกาศประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

กำหนดเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2566 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งเสี้ยน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2566 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งเสี้ยน