ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศ/หนังสือราชการต่าง ๆ

หนังสือแจ้งคำพิพากษาศาลปกครองสุพรรณบุรี

คำพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2566

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2566 และกรณีย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 2

ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การยื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ กรณี ถึงแก่ความตาย

ประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนเรื่อง จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

นโยบายการบริหารจัดการระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing Policy and Procedure)