ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

มาตรฐาน หรือ คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คู่มือการปฏิบ้ติงาน งานธุรการ และงานสารบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

แต่งตั้งคระกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

พรบ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565