ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ระบบงานบริหารงานบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566

การขับเคลื่อนจริยธรรม เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน พ.ศ.2567

1.การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

2.การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

3.การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับวันลา

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนจริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น