ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

สปสช.ทต.แก่งเสี้ยน

ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุง และฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.3 บ้านท่าพะเนียด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุง และฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.3 บ้านท่าพะเนียด

ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุง และฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกพื้นที่ ม.8 บ้านท่าคอกวัว

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุง และฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.8 บ้านท่าคอกวัว

ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุง และฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.2 บ้านลาดทอง และ ม.9 บ้านหนองผักบุ้ง

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุง และฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.2 บ้านลาดทอง และ ม.9 บ้านหนองผักบุ้ง

รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุง และฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.1 บ้านท่าน้ำตื้น

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุง และฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่ ม.1 บ้านท่าน้ำตื้น

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2567

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2567 วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ การอนุมัติโครงการที่ของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

การป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์

ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์มีเพิ่มขึ้น โดยโรคที่เกิดสร้างความสูญเสียทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและคนรอบข้าง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะโรคไข้หูดับ (Streptococcus suis) และเมลิออยด์(Melooidsis) ที่มีแนวโนมสูงขึ้น

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ขอประชาสัมพันธ์ แนวทางการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ครั้งที่2

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ครั้งที่2

นำโดย พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยนประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพและที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อรายงานสถานะทางการเงินไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567 และการพิจารณาอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่2)

ตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด ได้รับความร่วมมือและพิจารณาอนุมัติโครงการของทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนเป็นที่เรียบร้อย

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน นำโดยพันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยมีภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่, อสม,โรงเรียนในพื้นที่, กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านแก่งเสี้ยน