ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

This gallery contains 15 photos.

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2566

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายสมโภชน์ นุ่มวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

1.ประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

2.รายงานผลการดำเนินงานและการจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ6เดือน) 1ตุลาคม2566-31มีนาคม2567

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ เรืองบุญญา ปลัดเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นางสาวชยุฎา คนใจดี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนและประชาคมท้องถิ่น

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนและประชาคมท้องถิ่น

ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านแก่งเสี้ยน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565