ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

งานตรวจสอบภายใน

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

การตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง การติดตามรายงานผลการปฏบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

ประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง การใช้บังคับแผนตรวจสอบภภายในประจำปีงบประมาณ 2567

การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

การติดตามรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566