ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ไม่มีหมวดหมู่

การประชมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมี นายสายพรหม มังกะโรทัย ประธานสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เปิดการประชุม , นายประพันธ์ เรืองบุญญา ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล , คณะผู้บริหาร นำโดย พ.ต.ท. บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ,รองปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ, และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

รวมพลังหยุดความรุนแรง

เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น“เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งสอดคล้องกับสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี

การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560-2566

ประกาศผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การติดตามรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบัญญัติ กิจการประปา พ.ศ.2565