ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

งานสวัสดิการสังคม

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 (กรณีย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่)

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประมาณ พ.ศ.2568 ที่มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2

รับรางวัล“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมความเข็มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2567”

ในวันนี้(5 เม.ย. 67) พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยนเข้ารับรางวัล“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมความเข็มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2567” จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องโอกาสงานวันผู้อายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัย ศูนย์รรวมใจของครอบครัว“

….โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โอกาสนี้คุณจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผูัเกี่ยวข้องมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

“ทั้งนี้เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เป็น 1 ในจำนวน 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัลดังกล่าว

ประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 1

วันที่ 14 กรกฎาคม 66 เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดกิจกรรมพิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซ้อน และมีความยากจน

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดกิจกรรมพิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซ้อน และมีความยากจน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตั้งต้นจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมี ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะที่สนับสนุนกำลังในการปลูกสร้าง เป็นประธานร่วมกับ นายจรัญ ยิ่งภิญโญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ผู้แทนจากบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์แนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566

วันที่ 13 เมษายน 2566 นางวิไล บุญประเสริฐประธาน ศพ.อส. ทต. แก่งเสี้ยน รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น ของจังหวัดกาญจนบุรี