ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ITA

ITA 2567

ข้อข้อมูลการเชื่อมโยงคำอธิบาย
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วย 33 รายการ แบ่งเป็น 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างO1โครงสร้างแสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน* แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น *กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
O2 ข้อมูลผู้บริหารO2ข้อมูลผู้บริหาร      (ฝ่ายการเมือง)   O2ข้อมูลผู้บริหาร      (ฝ่ายข้าราชการ)แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*       (1) ผู้บริหารสูงสุด       (2) รองผู้บริหารสูงสุด แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย       (1) ชื่อ-นามสกุล       (2) ตำแหน่ง       (3) รูปถ่าย       (4) ช่องทางการติดต่อ *กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
O3 อำนาจหน้าที่O3อำนาจหน้าที่แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน* *ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
O4ข้อมูลการติดต่อO4ข้อมูลการติดต่อ   O4แผนที่การเดินทาง  แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย       (1) ที่อยู่หน่วยงาน       (2) หมายเลขโทรศัพท์       (3) E-mail       (4) แผนที่ตั้ง
O5ข่าวประชาสัมพันธ์O5ข่าวประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน แสดง QR Code แบบวัด EIT ที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567
O6Q&AO6Q&Aแสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot Line official Account, Web board สามารถเข้าถึงหรือเชื่อโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน *ไม่รวมถึง E-mail
9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
07แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานO7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
08แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี08แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีแสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรมระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
O9รายงานผลการดำเนินงานประจำปีO9รายงานผลการดำเนินงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย      (1)ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม      (2)งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม      (3)ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)      (4)ปัญหา/อุปสรรค      (5)ข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
O10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่O10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย       (1) ชื่องาน       (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     * กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อO11คู่มือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อแสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน*  ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่องาน (2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ (3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน (4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service (5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม
ให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”) (6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง * กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการO12รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย      (1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)     (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2566
 O13 E–ServiceO13E–Serviceแสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน * ไม่รวมถึงช่องทางการถาม – ตอบ (Q&A) หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน่วยงาน
 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
O14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุO14รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ทุกรายการที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ (4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ
 O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุO15ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560* แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567 * กรณีไม่มีการจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯในกรณีดังกล่าว
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุO16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (6) ราคากลาง (บาท) (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (10) เลขที่โครงการ (11) วันที่ลงนามในสัญญา (12) วันสิ้นสุดสัญญา เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีO17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีแสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท) (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ (4) สถานะ การจัดซื้อจัดจ้างฯ (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (6) ราคากลาง (บาท) (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (10) เลขที่โครงการ (11) วันที่ลงนามในสัญญา (12) วันสิ้นสุดสัญญา เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลO18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย    (1) โครงการหรือกิจกรรม    (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม     (3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีO19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย       (1) โครงการหรือกิจกรรม       (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม       (3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม  (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)       (5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง       (6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล       (7) ปัญหา/อุปสรรค       (8) ข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐO20ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   O20ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา   O20ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นแสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ* *กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 * กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงประมวลจริยธรรมจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรมO21 การขับเคลื่อนจริยธรรมแสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย      (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ      (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน      (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบO22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วย      (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ      (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ      (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ      (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ      (5) ระยะเวลาดำเนินการ
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบO23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบO24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย      (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด      (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ      (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมO25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย             (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม             (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม             (3) ผลจากการมีส่วนร่วม             (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่O26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลัง ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567 * การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณ  (ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคล เดิม)
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift PolicyO27การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567
O28 รายงานผลตาม No Gift PolicyO28รายงานผลตาม No Gift Policyแสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาO29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาแสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566
O30 การประเมินความ เสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบนO30การประเมินความ เสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558* (2) การใช้อํานาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง (4) การบริหารงานบุคคล  ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละ ประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2567 * กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการ รับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก หน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีO31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย      (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง      (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง      (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตO32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย      (1) โครงการ/กิจกรรม      (2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*      (3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567 *กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีO33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีแสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย      (1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม      (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม*      (3) ปัญหา/อุปสรรค      (4) ข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566 *กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในผลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
O34 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงานO34มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566* ที่มีรายละเอียดอย่าง น้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้ (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ (2) การให้บริการและระบบ E-Service (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้ อำนาจและการบริหารงานบุคคล (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  แสดงการกําหนดวิธีการนําผลการวิเคราะห์ แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) วิธีการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (2) การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (3) การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (4) ระยะเวลา แสดงการวิเคราะห์ข้อจํากัดของหน่วยงานใน การดําเนินการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ * กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้ง แรก ให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กําหนด โดยคํานึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน
O35 รายงานผลการ ดําเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงานO35 รายงานผลการ ดําเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน แสดงผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มี รายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน (2) สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการหรือ กิจกรรม (3) ผลลัพธ์หรือความสําเร็จของการ ดําเนินการ เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566 * กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้ง แรก ให้หน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กําหนด โดยคํานึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ี https://itas.nacc.go.th/go/eit/c7zk6o หรือสแกน QR CODE ที่ปรากฏในแผ่นประชาสัมพันธ์ด้านล่าง

เมื่อท่านเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเองและรับรหัส OTP ก่อนทำแบบสำรวจ ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใดๆทั้งสิ้น และทางเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน( IIT)

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน( IIT)

เพื่อร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566